Clubreglement

Reglement van T.C. Berkenbos.

Artikel 6 der statuten bepaalt: “ De leden aanvaarden de reglementen en statuten der club. Zij moeten zich onthouden van alle handelingen strijdig met de doelstellingen der club.

KLEDIJ

 • Om beschadiging der tennisbanen te voorkomen mogen uitsluitend tennisschoenen worden gedragen voorzien van een platte zool zonder brede of diepe inkepingen.

TERREINEN

 • Het spel moet minstens vijf minuten voor tijd beëindigd worden om de banen te keren.
 • De banen moeten bij droog weer worden bespoten en dit vooraleer  het spel te beginnen.
 • Het bestuur moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke schade aangebracht aan de banen of bijhorende uitrusting. Dit geldt eveneens voor eventuele schade berokkend aan de goederen waarvan het beheer toevertrouwd is aan de V.Z.W. Sporthal (Cafetaria, kleedkamers sporthal).
 • Met opzet of door brutaal optreden veroorzaakte schade dient door de verantwoordelijke(n) te worden vergoed.

HET SPEL

 • De competities en tornooien uitgezonderd zijn de terreinen, voor de duur dat zij ter beschikking gesteld zijn van T.C. Berkenbos, uitsluitend toegankelijk voor de leden van de club.
 • Het spel wordt gespeeld met behulp van eigen uitrusting, tennisballen inbegrepen.
 • De terreinen zijn alleen toegankelijk voor de leden die zich vooraf  hebben ingeschreven in het daartoe bestemd reservatiesysteem van tennis vlaanderen en dit met aanduiding voluit van naam en voornaam.  Inschrijvingen onder andermans naam kunnen niet als geldig worden beschouwd en geven dienvolgens geen recht op toegang.  Deze handelswijze is trouwens verboden, zelfs voor leden uit één gezin onderling.  Men mag slechts tweemaal inschrijven.  Men mag opnieuw inschrijven nadat men de 1ste keer  heeft gespeeld.
 • Men mag inschrijven tot beloop van vier personen per baan zonder dat hiervoor enige afspraak op voorhand dient gemaakt te worden.  In het drukke seizoen is dit aantal ten zeerste aanbevolen.
 • Alvorens in te schrijven moet men er zich met zekerheid van vergewissen niet verhinderd te zijn op het gekozen uur.  Aldus worden onnodige annulaties vermeden.
 • In geval van niet te voorziene verhindering, is men er op zijn minst toe gehouden zijn reservatie te annuleren en alleszins de maatregelen te treffen ter voorkoming van een onvoltallig aantreden door de resterende spelers.
 • Men dient zich tijdens het spel te onthouden van krachttermen of onbehoorlijke uitlatingen.
 • Competities of tornooien hebben voorrang op vrij spel.
 • De spelers moeten blijk geven van eerlijkheid en sportiviteit.
 • Men mag driemaal een vriend(in) uitnodigen welke niet behoort tot onze club. De genodigde mogen slechts driemaal spelen zonder lid te worden van onze club. Dus deze persoon kan niet door meerdere personen uitgenodigd worden waardoor hij meer dan drie maal gratis zou kunnen spelen.

ALGEMEENHEDEN

 • Van elke adreswijziging moet de clubsecretaris onmiddellijk  in kennis gesteld worden.
 • In geval van verwondingen of kwetsuren, opgelopen tijdens het spel of trainingen, moet hiervan onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de secretaris van het bestuur.
 • Vanaf heden worden de speeltijden na 19 uur  beperkt tot 1 uur en 15 minuten. Het sluitingsuur is bepaald op 24 uur.

TUCHTMAATREGELEN

 • Bij overtredingen der reglementen treft het bestuur de maatregelen die het nodig acht en dit  naargelang de ernst van het geval.  Voor de ergste gevallen kan dit, in het belang van de club, de schorsing en zelfs de uitsluiting tot gevolg hebben.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, … Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan …

 • • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
 • • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
 • • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten

Mogelijke meldpunten zijn:

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming

TOEPASSING

 • Dit reglement wordt onmiddellijk van kracht op het ogenblik van het verwerven der hoedanigheid van lid van de club.